石淙(一作五淙十首)原文翻译以赏析_孟郊古诗

1970-01-01

  石淙(一作五淙十首)

  作者:孟郊 朝代:唐朝
  石淙(一作五淙十首)原文:

  岩谷不自胜,水木幽奇多。

  朔风入空曲,泾流无大波。

  迢递径难尽,参差势相罗。

  雪霜有时洗,尘土无由和。

  洁冷诚未厌,晚步将如何。

  出曲水未断,入山深更重。

  泠泠若仙语,皎皎多异容。

  万响不相杂,四时皆有浓。

  日月互分照,云霞各生峰。

  久迷向方理,逮兹耸前踪。

  荒策每恣远,戆步难自回。

  已抱苔藓疾,尚凌潺湲隈。

  驿骥苦衔勒,笼禽恨摧颓。

  实力苟未足,浮夸信悠哉。

  顾惟非时用,静言还自咍。

  朔水刀剑利,秋石琼瑶鲜。

  鱼龙气不腥,潭洞状更妍。

  磴雪入呀谷,掬星洒遥天。

  声忙不及韵,势疾多断涟。

  输去虽有恨,躁气一何颠。

  蜿蜒相缠掣,荦确亦回旋。

  黑草濯铁发,白苔浮冰钱。

  具生此云遥,非德不可甄。

  何况被犀士,制之空以权。

  始知静刚猛,文教从来先。

  空谷耸视听,幽湍泽心灵。

  疾流脱鳞甲,叠岸冲风霆。

  丹巘堕环景,霁波灼虚形。

  淙淙豗厚轴,棱棱攒高冥。

  弱栈跨旋碧,危梯倚凝青。

  飘飘鹤骨仙,飞动鳌背庭。

  常闻夸大言,下顾皆细萍。

  百尺明镜流,千曲寒星飞。

  为君洗故物,有色如新衣。

  不饮泥土污,但饮雪霜饥。

  石棱玉纤纤,草色琼霏霏。

  谷磑有馀力,溪舂亦多机。

  从来一智萌,能使众利归。

  因之山水中,喧然论是非。

  入深得奇趣,升险为良跻。

  搜胜有闻见,逃俗无踪蹊。

  穴流恣回转,窍景忘东西。

  戆兽鲜猜惧,罗人巧罝罤. 幽驰异处所,忍虑多端倪。

  虚获我何饱,实归彼非迷。

  斯文浪云洁,此旨谁得齐。

  屑珠泻潺湲,裂玉何威瑰。

  若调千瑟弦,未果一曲谐。

  古骇毛发栗,险惊视听乖。

  二老皆劲骨,风趋缘欹崖。

  地远有馀美,我游采弃怀。

  乘时幸勤鉴,前恨多幽霾。

  弱力谢刚健,蹇策贵安排。

  始知随事静,何必当夕斋。

  昔浮南渡飙,今攀朔山景。

  物色多瘦削,吟笑还孤永。

  日月冻有棱,雪霜空无影。

  玉喷不生冰,瑶涡旋成井。

  潜角时耸光,隐鳞乍漂冏。

  再吟获新胜,返步失前省。

  惬怀虽已多,惕虑未能整。

  颓阳落何处,升魄衔疏岭。

  圣朝搜岩谷,此地多遗玩。

  怠惰成远游,顽疏恣灵观。

  劲飙刷幽视,怒水慑馀懦。

  曾是结芳诚,远兹勉流倦。

  冰条耸危虑,霜翠莹遐眄。

  物诱信多端,荒寻谅难遍。

  去矣朔之隅,翛然楚之甸。

  石淙(一作五淙十首)拼音解读:

  yán gǔ bú zì shèng ,shuǐ mù yōu qí duō 。

  shuò fēng rù kōng qǔ ,jīng liú wú dà bō 。

  tiáo dì jìng nán jìn ,cān chà shì xiàng luó 。

  xuě shuāng yǒu shí xǐ ,chén tǔ wú yóu hé 。

  jié lěng ch原文及翻译赏析_古诗词作者éng wèi yàn ,wǎn bù jiāng rú hé 。

  chū qǔ shuǐ wèi duàn ,rù shān shēn gèng zhòng 。

  líng líng ruò xiān yǔ ,jiǎo jiǎo duō yì róng 。

  wàn xiǎng bú xiàng zá ,sì shí jiē yǒu nóng 。

  rì yuè hù fèn zhào ,yún xiá gè shēng fēng 。

  jiǔ mí xiàng fāng lǐ ,dǎi zī sǒng qián zōng 。

  huāng cè měi zì yuǎn ,gàng bù nán zì huí 。

  yǐ bào tái xiǎn jí ,shàng líng chán yuán wēi 。

  yì jì kǔ xián lè ,lóng qín hèn cuī tuí 。

  shí lì gǒu wèi zú ,fú kuā xìn yōu zāi 。

  gù wéi fēi shí yòng ,jìng yán hái zì tāi 。

  shuò shuǐ dāo jiàn lì ,qiū shí qióng yáo xiān 。

  yú lóng qì bú xīng ,tán dòng zhuàng gèng yán 。

  dèng xuě rù ya gǔ ,jū xīng sǎ yáo tiān 。

  shēng máng bú jí yùn ,shì jí duō duàn lián 。

  shū qù suī yǒu hèn ,zào qì yī hé diān 。

  wān yán xiàng chán chè ,luò què yì huí xuán 。

  hēi cǎo zhuó tiě fā ,bái tái fú bīng qián 。

  jù shēng cǐ yún yáo ,fēi dé bú kě zhēn 。

  hé kuàng bèi xī shì ,zhì zhī kōng yǐ quán 。

  shǐ zhī jìng gāng měng ,wén jiāo cóng lái xiān 。

  kōng gǔ sǒng shì tīng ,yōu tuān zé xīn líng 。

  jí liú tuō lín jiǎ ,dié àn chōng fēng tíng 。

  dān yǎn duò huán jǐng ,jì bō zhuó xū xíng 。

  cóng cóng huī hòu zhóu ,léng léng zǎn gāo míng 。

  ruò zhàn kuà xuán bì ,wēi tī yǐ níng qīng 。

  piāo piāo hè gǔ xiān ,fēi dòng áo bèi tíng 。

  cháng wén kuā dà yán ,xià gù jiē xì píng 。

  bǎi chǐ míng jìng liú ,qiān qǔ hán xīng fēi 。

  wéi jun1 xǐ gù wù ,yǒu sè rú xīn yī 。

  bú yǐn ní tǔ wū ,dàn yǐn xuě shuāng jī 。

  shí léng yù xiān xiān ,cǎo sè qióng fēi fēi 。

  gǔ wèi yǒu yú lì ,xī chōng yì duō jī 。

  cóng lái yī zhì méng ,néng shǐ zhòng lì guī 。

  yīn zhī shān shuǐ zhōng ,xuān rán lùn shì fēi 。

  rù shēn dé qí qù ,shēng xiǎn wéi liáng jī 。

  sōu shèng yǒu wén jiàn ,táo sú wú zōng qī 。

  xué liú zì huí zhuǎn ,qiào jǐng wàng dōng xī 。

  gàng shòu xiān cāi jù ,luó rén qiǎo jū tí . yōu chí yì chù suǒ ,rěn lǜ duō duān ní 。

  xū huò wǒ hé bǎo ,shí guī bǐ fēi mí 。

  sī wén làng yún jié ,cǐ zhǐ shuí dé qí 。

  xiè zhū xiè chán yuán ,liè yù hé wēi guī 。

  ruò diào qiān sè xián ,wèi guǒ yī qǔ xié 。

  gǔ hài máo fā lì ,xiǎn jīng shì tīng guāi 。

  èr lǎo jiē jìn gǔ ,fēng qū yuán yī yá 。

  dì yuǎn yǒu yú měi ,wǒ yóu cǎi qì huái 。

  chéng shí xìng qín jiàn ,qián hèn duō yōu mái 。

  ruò lì xiè gāng jiàn ,jiǎn cè guì ān pái 。

  shǐ zhī suí shì jìng ,hé bì dāng xī zhāi 。

  xī fú nán dù biāo ,jīn pān shuò shān jǐng 。

  wù sè duō shòu xuē ,yín xiào hái gū yǒng 。

  rì yuè dòng yǒu léng ,xuě shuāng kōng wú yǐng 。

  yù pēn bú shēng bīng ,yáo wō xuán chéng jǐng 。

  qián jiǎo shí sǒng guāng ,yǐn lín zhà piāo jiōng 。

  zài yín huò xīn shèng ,fǎn bù shī qián shěng 。

  qiè huái suī yǐ duō ,tì lǜ wèi néng zhěng 。

  tuí yáng luò hé chù ,shēng pò xián shū lǐng 。

  shèng cháo sōu yán gǔ ,cǐ dì duō yí wán 。

  dài duò chéng yuǎn yóu ,wán shū zì líng guān 。

  jìn biāo shuā yōu shì ,nù shuǐ shè yú nuò 。

  céng shì jié fāng chéng ,yuǎn zī miǎn liú juàn 。

  bīng tiáo sǒng wēi lǜ ,shuāng cuì yíng xiá miǎn 。

  wù yòu xìn duō duān ,huāng xún liàng nán biàn 。

  qù yǐ shuò zhī yú ,xiāo rán chǔ zhī diàn 。

  ※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。 原文及翻译赏析_古诗词作者

  相关翻译

  相关赏析

  作者介绍

  孟郊 孟郊(751─814),字东野,湖州武康(今浙江德清县)人。早年隐居河南嵩山。后两试不第,直到四十六岁时才中进士。五十岁时任溧阳县尉,由于抱负不得施展,便放迹山林间,吟诗度日,以致公务多废,县令便另委他人代行职务,并把他的俸禄减去一半,不久辞官回家。后经河南尹郑余庆的推荐,出任河南水陆转运判官,晚年多在洛阳度过。宪宗元和九年,郑余庆再度聘他往兴元府…详情

  栏目:唐朝古诗词大全

上一篇:登科后原文翻译以赏析_孟郊古诗

下一篇:和皇甫判官游琅琊溪原文翻译以赏析_孟郊古诗

猜你喜欢
古诗句大全gsjdq
顶 ↑ 底 ↓